Chế độ
Thông báo
Thông báo: Về việc hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Đề án 911

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLB-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”

Public: 10/10/2014
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT