Văn bản pháp quy
Tìm kiếm
Danh mục Nơi ban hành
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 128/2004/NĐ-CP Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước Nghị định Chính phủ Tải xuống
2 42/2010/NĐ-CP Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng Nghị định Chính phủ Tải xuống
3 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định Chính phủ Tải xuống
4 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 Nghị định Chính phủ Tải xuống
5 74/2013/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Nghị định Chính phủ Tải xuống
6 13/HD-KHTC Hướng dẫn 13: Hướng dẫn định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí rèn luyện nghiệp vụ sư phạm năm 2017 Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
7 26/MS-KHTC Biên bản bàn giao hồ sơ thuế TNCN năm 2017 Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
8 27/MS-KHTC Tờ khai đăng ký thuế Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
9 28/MS-KHTC GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
10 29/MS-KHTC TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
11 81/2006/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính Biểu mẫu Bộ Tài chính Tải xuống
12 03/2003/QH11 Luật kế toán 2003 Luật Quốc hội Tải xuống
13 01/2010/TT-BTC Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6 tháng 1 năm 2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo Quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
14 102/2012/TT-BTC Thông tư số 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
15 123/2009/TT-BTC Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 về việc “ Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
16 139/2010/TT-BTC Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
17 142/2009/TT-BTC Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/07/2009 về việc “ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
18 185/2010/TT-BTC Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
19 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc “ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
20 21/2010/TTLT – BTC – BGDĐT Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
12
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT