Văn bản pháp quy
Tìm kiếm
Danh mục Nơi ban hành
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 128/2004/NĐ-CP Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước Nghị định Chính phủ Tải xuống
2 42/2010/NĐ-CP Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng Nghị định Chính phủ Tải xuống
3 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định Chính phủ Tải xuống
4 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 Nghị định Chính phủ Tải xuống
5 74/2013/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Nghị định Chính phủ Tải xuống
6 03/2003/QH11 Luật kế toán 2003 Luật Quốc hội Tải xuống
7 01/2010/TT-BTC Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6 tháng 1 năm 2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo Quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
8 102/2012/TT-BTC Thông tư số 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
9 123/2009/TT-BTC Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 về việc “ Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
10 139/2010/TT-BTC Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
11 142/2009/TT-BTC Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/07/2009 về việc “ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
12 185/2010/TT-BTC Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
13 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc “ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
14 21/2010/TTLT – BTC – BGDĐT Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
15 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch số 25/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 8 tháng 3 năm 2013 về việc “Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch 21/2010/TTLT – BTC – BGDĐT của liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
16 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 “ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
17 31/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải xuống
18 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7 tháng 5 năm 2007 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
19 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tam dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
20 71/TT-BTC Thông tư số 71/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
12
Quy trình nghiệp vụ
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT