Văn bản pháp quy
Tìm kiếm
Danh mục Nơi ban hành
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 91/2005/TT-BTC Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/11/2005 “Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
2 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 Hướng dẫn chế độ khoán chi của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
3 97/2010/TT-BTC Thông tư số 97/2010/TT-BTC, ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
4 18/2003/CT-TTg Chỉ thị số 18/2003/CT-TTg ngày 1/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đẩy mạnh công tác thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp” Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Tải xuống
5 44/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải xuống
12
Quy trình nghiệp vụ
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT