Văn bản pháp quy
Tìm kiếm
Danh mục Nơi ban hành
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch số 25/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 8 tháng 3 năm 2013 về việc “Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch 21/2010/TTLT – BTC – BGDĐT của liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
2 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 “ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
3 31/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải xuống
4 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7 tháng 5 năm 2007 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
5 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tam dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
6 71/TT-BTC Thông tư số 71/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
7 91/2005/TT-BTC Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/11/2005 “Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
8 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 Hướng dẫn chế độ khoán chi của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
9 97/2010/TT-BTC Thông tư số 97/2010/TT-BTC, ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” Thông tư Bộ Tài chính Tải xuống
10 18/2003/CT-TTg Chỉ thị số 18/2003/CT-TTg ngày 1/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đẩy mạnh công tác thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp” Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Tải xuống
11 44/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải xuống
12
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT