Chế độ
Thông báo

Về việc: Ban hành Hệ thống hướng dẫn tài chính và biểu mẫu, chứng từ thanh toán

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Hệ thống hướng dẫn tài chính

và biểu mẫu, chứng từ thanh toán


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số: 276/NĐ, ngày 11/10/1951 của Bộ Quốc gia Giáo dục về việc thành lập Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội);

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ các văn bản tài chính hiện hành của Nhà nước và của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Theo đề nghị của bà Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

                                                         QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hệ thống hướng dẫn tài chính và biểu mẫu, chứng từ thanh toán (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị, Trưởng phòng Kế hoạch -  Tài chính và các cá nhân liên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu VT, KH-TC

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


Xem chi tiết thông báo tại đây


Publish: 15/09/2014 - Views: 3109 - Lastest update: 15/09/2014 10:36:56 CH
Tin cùng chuyên mục
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT