Chế độ
Thông báo

Thông báo: Về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: ……………/ĐHSPHN-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày           tháng             năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017 cho cán bộ, viên chức Nhà trường thông báo các nội dung sau:

1.   Đăng ký mã số thuế TNCN

- Đối với cá nhân chưa có mã số thuế: Cán bộ, viên chức đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

+ Đăng ký 02 bộ, Mẫu số: 05-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

+ Phô tô 02 chứng minh thư nhân dân đính kèm.

- Đối với cá nhân đã có mã số thuế TNCN được cấp từ nơi khác: Đăng ký 01 bộ tờ khai mã số thuế, số 05-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

2.   Tra cứu mã số thuế cá nhân:

Cá nhân vào Internet để tra theo hướng dẫn: tncnonline.com.vn/TracuuMST

3.   Giảm trừ gia cảnh  người phụ thuộc

 Cá nhân kê khai 02 bộ, Mẫu số: 20-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016-TT-BTC.

- Trường hợp có phát sinh tăng trong năm kèm theo hồ sơ chứng minh.

- Khi những người phụ thuộc đã quá cố hoặc đã học xong tại bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập từ 1.000.000 đồng trở lên thì cá nhân người nộp thuế phải kê khai điều chỉnh giảm người phụ thuộc.

4.   Ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiên lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân ủy quyền cho Nhà trường quyết toán thay theo Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Các mẫu đều được đăng tải trên Website: khtc.hnue.edu.vn

 

5.   Thời hạn nộp các loại giấy tờ trên

– Thời gian nộp hồ sơ: Đề nghị các đơn vị tập hợp hồ sơ cán bộ, lập danh sách theo biên bản bàn giao Mẫu số 01 và nộp theo đơn vị tại phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 31/12/2017. Người nộp thuế tự chịu trách nhiệm về những giấy tờ xác nhận và thông tin cung cấp. Hồ sơ có thiếu sót về giấy tờ, thủ tục hoặc nộp muộn, phòng KHTC xin phép không kê khai thông tin đợt này.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 303 – Phòng KH-TC (Liên hệ Đ/c Đoàn Thị Thủy, ĐT: 0984 860 172).

Trường Đại học Sư phạm Hà nội đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trong trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường và các cá nhân có liên quan cùng thực hiện./.

 

Tải chi tiết thông báo và các biểu mẫu tại đây


 

 

 

Nơi nhận:

-    Các đơn vị trong trường

-    BGH (để báo cáo)

-   Lưu Văn thư, P. KHTC

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

Publish: 06/12/2017 - Views: 2215 - Lastest update: 06/12/2017 10:36:22 SA
Tin cùng chuyên mục
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT