Chế độ
Thông báo

Thông báo: Lập kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí năm 2015

                                       Kính gửi:  Các Ông (Bà) trưởng các đơn vị

            Căn cứ Công văn số 7505/BGDĐT - KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo dự kiến dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định số 5836/ĐHSP HN-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2012;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hướng dẫn các đơn vị trong toàn trường lập kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí năm 2015 (kèm theo mẫu hướng dẫn) cụ thể như sau:

1.      Kế hoạch hoạt động và dự toán của các khoa đào tạo bao gồm các nội dung:

1.1. Chi đào tạo đại học

1.2. Chi đào tạo Sau đại học

1.3. Máy móc, thiết bị (mua sắm, sửa chữa)

1.4. Nhà cửa, điều hòa, điện, nước và đồ gỗ (mua sắm, sửa chữa)

1.5. Chi khác do nhiệm vụ đặc thù của khoa hoặc do được giao thêm nhiệm vụ của các cấp quản lý.

2.  Kế hoạch hoạt động và dự toán của các đơn vị phòng ban bao gồm các nội dung:

1.1. Chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

1.2. Chi phối hợp công tác với các đơn vị khác

1.3. Máy móc, thiết bị (mua sắm, sửa chữa)

1.4. Nhà cửa, điều hòa, điện, nước và đồ gỗ (mua sắm, sửa chữa)

1.5. Chi khác do nhiệm vụ đặc thù của đơn vị hoặc do được giao thêm nhiệm vụ của các cấp quản lý.

Các khoản kinh phí chi chung tại Trường như: Lương, các khoản bảo hiểm, điện, nước, cước phí thông tin, . . . và các khoản chi khác Trường có trách nhiệm lập dự toán và thông báo cho các đơn vị. Nhà trường sẽ xem xét, cân đối trong nguồn kinh phí của Trường để phân bổ cho các đơn vị và chỉ cấp kinh phí theo kế hoạch đã phân bổ.

Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí năm 2015 gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 10 tháng 3 năm 2015.

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như trên                                                                                              

- Lưu VT, KH-TC                                                          (ĐÃ KÝ)


Xem chi tiết thông báo và mẫu lập kế hoạch và dự toán kinh phí tại đây

Publish: 04/03/2015 - Views: 3034 - Lastest update: 05/12/2017 9:28:10 SA
Tin cùng chuyên mục
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT