Chế độ
Thông báo

Thông báo: Về kế hoạch thu kinh phí đào tạo của học viên cao học khoá 23- Đợt 2

 

KÍNH GỬI:        Các học viên cao học khoá 23

của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ba lần thông báo về việc thu học phí cao học K23 đợt 2:

Lần thứ nhất, tại các thông báo nhập học đợt 1 số 402/ĐHSPHN-SĐH ngày 12/4/2013, thông báo nhập học đợt 2 số 1051/ĐHSPHN-SĐH ngày 20/9/2013 về kế hoạch thu học phí đợt 2 (Từ ngày 20/8/2014 đến ngày 28/8/2014).

Lần thứ hai, tại thông báo số 848/ĐHSPHN-KHTC ngày 31/7/2014 về kế hoạch thu học phí cao học K23 đợt 2 (Từ  ngày 20/8/2014 đến ngày 28/8/2014).

Lần thứ ba, tại thông báo số 1019/ĐHSPHN-KHTC ngày 15/9/2014 về việc gia hạn thu học phí cao học K23 đợt 2, nhà trường đã tổ chức thu học phí cao học K23 đợt 2 vào ngày 21/9/2014 tại điểm thi nhà K, nhà V.

            Nhưng cho đến nay, một số học viên vẫn chưa nộp học phí.

Vì vậy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thu học phí cao học đợt cuối cùng cho các học viên cao học K23 với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian thu: 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, ngày 09/11/2014.

Địa điểm thu: Tại địa điểm thi (Nhà K và Nhà V).

            Sau khoảng thời gian trên, phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng Sau Đại học của Trường sẽ phối hợp đối chiếu, kiểm tra, lên danh sách các học viên đã nộp đầy đủ kinh phí đào tạo. Học viên nào chưa nộp đầy đủ kinh phí đào tạo sẽ không được học các học phần tiếp theo.

Nhà trường yêu cầu  các học viên K23 nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

           

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, SĐH, KHTC

 

HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

    PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH

Xem chi tiết thông báo tại đây

Publish: 31/10/2014 - Views: 2267 - Lastest update: 31/10/2014 8:26:23 SA
Tin cùng chuyên mục
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT