Chế độ
Thông báo

Thông báo: Về việc hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Đề án 911

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLB-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”

Căn cứ nội dung đã được thống nhất tại cuộc họp ngày 9 tháng 10 năm 2014 về việc triển khai kinh phí Đề án 911, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định định mức thu chi như sau:

I. NGUỒN THU

1. Thu từ học phí nghiên cứu sinh (NCS) đóng góp (Nghị định 49/2010/NĐ-CP): Mức thu học phí bằng với đối tượng NCS bình thường.

2. Ngân sách nhà nước cấp (Mục 2, Điều 4, TT130/2013):

- Đối với nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, khách sạn, du lịch và nhóm ngành khác (nằm ngoài các nhóm ngành trên): 10.000.000đồng/NCS/năm.

- Đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nông, lâm, thủy sản, thể dục thể thao, nghệ thuật: 14.000.000đồng/NCS/năm;

3. Ngân sách nhà nước hỗ trợ khuyến khích nâng cao chất lượng đào tạo (Mục 3, Điều 4, TT130/2013).

4. Thời gian: Nguồn thu I.1 thu trong vòng 4 năm; nguồn thu tại I.2 và I.3 được cấp trong vòng 3 năm.

II. ĐỊNH MỨC CHI

1. Nguồn học phí và kinh phí NSNN hỗ trợ (Mục 2, Điều 4, TT130/2013):

- Chi thù lao giảng dạy;

- Chi giảng viên hướng dẫn NCS;

- Chi biên soạn/hoàn chỉnh chương trình, giáo trình;

- Chi Hội đồng bảo vệ đề cương luận án;

- Chi Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan;

- Chi giảng viên hướng dẫn chuyên đề;

- Chi Tiểu ban chấm chuyên đề;

- Chi Hội đồng đánh giá giữa kỳ;

- Chi Hội đồng xét bảo vệ luận án;

- Chi phản biện đề tài;

- Chi hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở;

- Chi hội đồng bảo vệ luận án cấp Trường;

- Chi cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện;

- Chi hỗ trợ học phí nâng cao trình độ ngoại ngữ.

2. Nguồn kinh phí NSNN hỗ trợ để khuyến khích nâng cao chất lượng đào tạo (Mục 3, Điều 4, TT130/2013):

- Đăng bài báo khoa học trong nước hoặc quốc tế (chi cho tất cả NCS có đăng bài báo theo quy định): Chi trả theo biên lai thu phí nhưng không quá 3.000.000đồng/NCS/khóa. Trường hợp NCS đăng bài báo trên các tạp chí chất lượng cao và phí cao thì Trường sẽ căn cứ vào nguồn kinh phí được cấp để xem xét hỗ trợ thêm.

- Khảo sát trong nước, thực hành, thí nghiệm phục vụ đề tài nghiên cứu (chi cho tất cả NCS từ năm thứ 2 trở đi):

+ Đối với nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, khách sạn, du lịch và nhóm ngành khác (nằm ngoài các nhóm ngành trên): Chi theo kế hoạch hoạt động nghiên cứu đề tài của NCS và chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước với định mức không quá: 12.000.000đồng/NCS/khóa;

+ Đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nông, lâm, thủy sản, thể dục thể thao, nghệ thuật: Chi theo kế hoạch hoạt động nghiên cứu đề tài của NCS và chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước với định mức không quá: 18.000.000đồng/NCS/khóa;

- Tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài (chỉ chi cho NCS có kết quả học phần, chuyên đề đạt loại giỏi trở lên; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ C1 theo khung chuẩn Châu Âu; Có kết luận của Hội đồng khoa học Trường: Đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao hoặc có khả năng chuyển giao công  nghệ, ưu tiên ngành đào tạo thuộc khối khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp, một số ngành đặc thù thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề tài cần thiết phải được thực tập ở nước ngoài). Số lượng NCS tối đa được chọn là 25% số lượng NCS thuộc Đề án 911 đang học tại Trường. Tùy từng trường hợp cụ thể, Trường sẽ xem xét phê duyệt mức kinh phí nhưng không vượt quá 60.000.000đồng/NCS/khóa. Phần kinh phí thiếu (nếu có) do NCS tự trang trải. Trong trường hợp nguồn kinh phí Bộ cấp sau khi cân đối có dư, Trường sẽ xem xét hỗ trợ bổ sung cho NCS.

          Nhà trường thông báo tới các Khoa có tham gia đào tạo NCS Đề án 911 và các Nghiên cứu sinh đào tạo theo Đề án 911 để triển khai thực hiện.

*Mọi chi tiết liên hệ: về đào tạo TS Lê Như Thục (ĐT: 0982004689), về chế độ tài chính ThS Đoàn Hương Giang (ĐT: 0912744488).  

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

-         Như kính gửi;

-         Ban Giám hiệu;                                                                                                                                  (ĐÃ KÝ)

-         Web HNUE

-         Lưu VT, KH-TC, SĐH.

                                                         

                                                                                                                                                               PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH

 

Xem chi tiết thông báo tại đây

Publish: 10/10/2014 - Views: 3194 - Lastest update: 10/10/2014 11:04:50 SA
Tin cùng chuyên mục
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT