Chế độ
Thông báo

Về kế hoạch thu kinh phí đào tạo của học viên cao học khoá 23- Đợt 2

KÍNH GỬI: Các học viên cao học khoá 23

của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Theo thông báo nhập học đợt 1 số 402/ĐHSPHN-SĐH ngày 12/4/2013, thông báo nhập học đợt 2 số 1051/ĐHSPHN-SĐH ngày 20/9/2013 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội…, thông báo số 848/ĐHSPHN-KHTC ngày 31/7/2014, các học viên cao học khoá 23 phải nộp học phí đợt 2 vào các ngày từ 20/8/2014 đến 28/8/2014, nhưng đến nay  nhiều học viên vẫn chưa nộp.

Vì vậy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thu học phí cao học đợt cuối cùng trước khi thi hết chuyên đề cao học ngày 21/9/2014.

Thời gian thu: 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, ngày 21/9/2014.

Địa điểm thu: Tại địa điểm thi (Nhà K và Nhà V).

      Sau khoảng thời gian trên, phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng Sau Đại học của Trường sẽ phối hợp đối chiếu, kiểm tra, lên danh sách các học viên đã nộp đầy đủ kinh phí đào tạo đợt 2. Nếu học viên nào chưa nộp đầy đủ kinh phí đào tạo sẽ không được dự thi các môn tiếp theo (vào ngày 9/11/2014) và phải tự nộp tiền tổ chức thi lại sau khi các kỳ học của khoá đào tạo kết thúc.

Nhà trường yêu cầu  các học viên K23 nghiêm túc thực hiện thông báo này.

           

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, SĐH, KHTC

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

    PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH


Xem chi tiết thông báo tại đâyPublish: 15/09/2014 - Views: 2377 - Lastest update: 15/09/2014 5:18:25 CH
Tin cùng chuyên mục
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT