Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch và công tác tài chính của Trường. Cụ thể là tư vấn cho Hiệu trưởng về:

1.      Công tác quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản theo đúng nguyên tắc và chế độ quy định của Nhà nước.

2.      Công tác lập và chấp hành kế hoạch ngân sách Nhà nước.

3.      Công tác tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức công tác kế toán, hạch toán kế toán trong các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp của Trường.

4.      Chủ trì việc đề xuất các nguyên tắc, quy định quản lý tài chính và các định mức chi tiêu trong nội bộ Trường.

NHIỆM VỤ

1.      Công tác kế hoạch

1.1.           Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch ngân sách trên cơ sở các chỉ tiêu về đào tạo, biên chế, tiền lương và các chỉ tiêu khác.

1.2.           Đề xuất việc phân bổ dự toán ngân sách hàng quý, hàng năm trên cơ sở nhu cầu về công việc của từng bộ phận, đơn vị trong Trường.

1.3.           Tham gia với Ban Giám hiệu duyệt dự toán thu, chi và giao kế hoạch kinh phí cho từng đơn vị.

2.      Công tác kế toán tài chính

2.1.           Thực hiện và giám sát việc thu, chi tất cả các nguồn kinh phí, theo dõi việc quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

2.2.           Thu thập, phản ánh xử lý thông tin, số liệu kế toán, tình hình thu, chi các hoạt động sự nghiệp theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.

2.3.           Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, tình hình thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và nhà trường. Kiểm tra tình hình thực hiện các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán các khoản vào Ngân sách nhà nước, việc quản lý, sử dụng tài sản  và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

2.4.           Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường đồng thời cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

2.5.           Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu. Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn quỹ tại đơn vị.

2.6.           Chuẩn bị báo cáo và báo cáo về công tác tài chính kế toán hàng năm tại các Hội nghị tổng kết của Trường.

Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT