Biểu mẫu
Tìm kiếm
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 02/MS-KHTC Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
2 08/MS-KHTC Bảng kê chi Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
3 01/MS-KHTC Giấy đề nghị thanh toán Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
4 03/MS-KHTC Giấy đề nghị tạm ứng Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
5 04/MS-KHTC Giấy đề nghị chuyển khoản Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
6 05/MS-KHTC Giấy nhận tiền Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
7 06/MS-KHTC Giấy nộp tiền Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
8 07/MS-KHTC Bảng kê thu Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
9 09/MS-KHTC Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ (BGH ký với chủ nhiệm đề tài), Dự toán kinh phí, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng triển khai nhiệm vụ NCKH Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
10 10/MS-KHTC Hợp đồng giao khoán chuyên môn (BGH ký với chủ nhiệm đề tài); Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
11 11/MS-KHTC Hợp đồng giao khoán chuyên môn (BGH ký với thành viên đề tài; Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
12 12/MS-KHTC Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giao khoán công việc Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
13 13/MS-KHTC Bảng chấm công làm thêm giờ Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
14 14/MS-KHTC Bảng thanh toán làm thêm giờ Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
15 15/MS-KHTC Biên bản nghiệm thu hợp đồng triển khai nhiệm vụ NCKH Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
12
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT