Biểu mẫu
Tìm kiếm
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 01/MS-KHTC Giấy đề nghị thanh toán Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
2 02/MS-KHTC Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
3 03/MS-KHTC Giấy đề nghị tạm ứng Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
4 04/MS-KHTC Giấy đề nghị chuyển khoản Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
5 05/MS-KHTC Giấy nhận tiền Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
6 06/MS-KHTC Giấy nộp tiền Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
7 07/MS-KHTC Bảng kê thu Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
8 08/MS-KHTC Bảng kê chi Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
9 09/MS-KHTC Hợp đồng, thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học (Chủ nhiệm đề tài ký với người tham gia thực hiện đề tài) Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
10 10/MS-KHTC Hợp đồng, thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học (BGH ký với chủ nhiệm đề tài khi chủ nhiệm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của đề tài) Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
11 11/MS-KHTC Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giao khoán công việc Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
12 12/MS-KHTC Bảng kê mua hàng Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
13 13/MS-KHTC Bảng chấm công làm thêm giờ Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
14 14/MS-KHTC Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
15 15/MS-KHTC Biên bản nghiệm thu hợp đồng triển khai nhiệm vụ NCKH Biểu mẫu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
123
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT