Chế độ
Trao đổi chuyên môn
Nghị định 43/2006/NG-CP của Chính phủ tạo cơ hội và thách thức về nguồn lực tài chính cho các trường Đại học công lập

Một nguyên tắc để quản lý tốt hoạt động các đơn vị sự nghiệp công (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) là cần kết hợp chặt chẽ hai yếu tố “quyền tự chủ” và “nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm”.

Public: 16/09/2014
Nguồn đầu tư tài chính cho giáo dục Đại học phân bố sử dụng và quản lý

Đầu tư cho giáo dục đại học (GDĐH) là đầu tư cho bộ phận chủ yếu tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Mục tiêu phát triển GDĐH đến năm 2010 ở nước ta đã nêu ''Đa dạng hoá và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho GDĐH''.

Public: 16/09/2014
Một số hạn chế trong việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất ở trường đại học và biện pháp khắc phục

Theo kết quả khảo sát năm 2010 của Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ sở vật chất của các trường đại học, cao đẳng công lập, hiện nay cơ sở vật chất của các trường còn rất nhiều hạn chế. Nhiều trường chưa có quy hoạch xây dựng hoặc có quy hoạch nhưng chất lượng chưa cao.

Public: 15/09/2014
Một số lưu ý cần thiết khi kê toán sửa chữa tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành tại quyết định số 202/2006/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nuớc tại đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp), gồm:

Public: 13/09/2014
Kinh nghiệm tìm kiếm nguồn tài chính từ các Dự án ODA trong các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo

Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013) đã khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo Việt Nam sau năm 2015. Để đổi mới được giáo dục Việt Nam, ngoài việc phải đổi mới tư duy thì nguồn lực tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Public: 13/09/2014
Vai trò của công tác kế hoạch hóa đối với hoạt động quản lý trong các trường Đại học

“Bí quyết của hoạt động quản lý có hiệu quả nằm ở công tác kế hoạch hóa” (Paul Judge - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Đại học Cambridge)

Public: 18/03/2014
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT